Selasa, 22 Maret 2011

Geguritan B.Jawa

PEPADANG BAKAL TUMEKA

angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan
mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun
bumi kang kapidak kebak sinengker
anggawa ganda bacin
manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore
peteng kang gemuleng ing angganing manungsa

wus sinerat ana ing kitab duk ing uni
pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah
kanggo kita sami jalma manungsa
kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun
amadhangi sakendhenging jagat raya
mara gage kita sami tumenga ing angkasa
mangayubagya rawuhipun sang pepadhang
kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga
mangestu nampi pepadhang .....

jakarta wanci adven minggu kaping kalih warsa 2009


maymintaraga :
WAYAH ESUK PEDUT ANGENDANU
jakarta 8 april 2009
rong puluh tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene
saklawase ora nate ketemu
saliramu lan saliraku wus beda ora kaya biyen nalika isih tak kanthi
gandaning wengi mau isih sumrebak ngebaki pedut wayah esuk

wus aja mbok tangisi lakon kang wus kapungkur
wus pirang wayah ketiga tak lakoni nganti rambut warna ireng lan putih
ing dalan iki rong puluh tahun kepungkur
ana cerita rinajut endah

dik, kala kala sliramu isih dadi impenku
pirsanana ana nduwur kae
ana teja manther ing sela-selaning gegodongan
lan lintang panjer wengi sing isih kari sakmenir gedhene

saiki aku lan sliramu linambaran rasa kangen
simpenen kangenmu ana impen ***maymintaraga


WUS WUNGU SANG PANGENTAS

kang seda kasinalib nalika telung dina kapungkur
dina iki wus wungu kanthi kamulyan
salirane sumunar pindha baskara
getih lan saliranipun kanggo tumbal kaselametane manungsa
nebus dosa lan kaluputan kita sami

ayo pada mangayubagya lan paring pamuji
kebak konjuk rasa sukur marang Gusti

Duh Gusti Yesus wus kang paring sih katresnan jati
tatuMu kang arang kranjang wus ngusadani sakabehing
lelaraku lan nebus dosa-dosaku.

kamulyan lan karahayon sumebar saindenging jagat raya
Sang Pangentas wus wungu lan tansah waluya ing jati
salawase nyelametake sakabehing manungsa. ***

Sugeng Paskah 2009


jakarta 12 april 2009, minggu kliwon.

PETENGING WENGI
maymintaraga 19 april 2009

sumribit angin ngelus langit sore
manuk sriti bali ing pucuking cemara
nganti tekaning wengi sing nyenyet
gawang-gawang katon pasuryanmu

gawe tambah kekesing angin sore
tumlawung rasa kang ngulandara
wengi bakal tumeka maneh
bareng karo wewayanganmu
kang bakal ngebaki impen petenging wengi

lumaku turut petenging lurung
bakal gawang-gawang campur mega-mega
apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ? ***


NYAWANG PUCUKING GUNUNG SUMBING
maymintaraga 19 april 2009


sawah lan pategalan bawera
lumaku saktengahing kunang-kunang
kumelip nggawa wisik saka pucuking gunung sumbing
tak goleki ngendi panggonanmu

bapa biyung kang wus tumeka ing kasedan jati
anakmu isih nyawang pucuking gunung sumbing
ana ing saktengahing sawah pategalan sing dadi pangeling

o, bapa lan biyung...
saiki panggonanmu ing pangayunaning pangeran
isih bisa nyawang ana ing panggonan iki
sawangen anakmu ***KEKUDANGANKU
maymintaraga 19 april 2009


o, ngger sang ponang jabang bayi
bebarengan tangismu kang kejer sumusup ing wengi
sira wus lahir kanthi slamet
nyawang gumelaring jagat raya

yen sira nangis tak emban lan tak tembangake dandang gula lingsir wengi
kapurih sira bisa turu kanthi tentrem
yen sira mesem tak kudang tak liling

o, ngger sang ponang jabang bayi
tak gadang dadiya wong kang luhur bebudenmu ing tembe ***

kanggo: fabian moreno setiawan lan rubi dirgantara


UDAN WAYAH SORE
maymintaraga 02 mei 2009


udan riwis-riwis nggawa angin gumanti
ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep
dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles

sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar
lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang
tak tunggu tekamu ing sak ngisore payung
tak kanthi lakumu tumeka ngendi

mbokmenawa sesuk sore wus ora udan riwis-riwis
marakake gawe kekesing ati
manuk kepodang wus mabur mangulon
nanging tetep tak tunggu tekamu ***


NALIKA SEPI ....
pasuryanmu sing bening
tumiba ing banyu mili turut pletheking surya
saya suwe tansaya adoh
ninggalake sepi

tan ana sabawa gumrisiking alang alang
aku mung bisa nyawang
pasuryanmu sing kagawa banyu mili turut kali
nganti datan katon kasaput pedut ***

Rina Iki Dadi Kaya Ratri
Geguritan anggitanipun Madagumilang
Amarga gemandul satengahing teleng mendhung kuwi, ing rasa pangrasa rina iki dadi kaya ratri. Apa isih kangen kang njalari, wong meh sadengah pengarep-arep dumakan  lumebu sajerone pepeteng. Nganti datan kuwawa ndulu sumringahe kalbu, jiwane kang goreh mung bisa adreng anggone kekejer mosik ing badan sarandu. Lali, senadyan suryane isih wanci tengange, yagene nora digape kok kaya uripe sepele?
Embuh yen sajeroning pepeteng kuwi isih bisa disawang anane kaendahan esem lan gegojegan. Pepelinge pating krelip sumunar tundhone madhangi kedadeyan kang tansah dadi ati. Mosok bakal ilang ulape mung gara-gara prastawa nasib ketutup mendhung.

Kamis, 10 Maret 2011

contoh Drama B.Jawa

DRAMA B.JAWA
TUKARAN

Dening
Tim Penyusun
                                            1. Adi Prastya                (01)  Sugeng
                                            2. Fitroh Dwi Hastanto (18) Reyki
                                            3. Miftahudin                 (33) Lucky

TUKARAN
           Ing sawijining dina ana bocah ingkang asmanipun Lucky lagi lungguh-lungguhan dhateng kursi. Niyate Lucky arepe nyegat Reyki lan arep diajar, because neng sekolahan Reyki ora gelem nuruni Lucky.
Lucky      :”Kari suwi arek iki, dienteni sakat mau ora teka-teka!”
            Ora suwi mara-mara Reyki teka dhewean, then Lucky nyedaki Reyki.
Lucky      :”Nyapo awakmu mau ora gelem nuruni aku, nyapo ha?”
Reyki       :”Anu . . . aku wedi karo bu Lili.”
Lucky      :”Hallah padene awakmu emoh nuruni aku, iyo to.”
Reyki       :”Karepmu Luck. Penting aku wes njawab.”
Lucky      :”Njawab opone? Njawab entute, iyo?”
Reyki       :”Y owes luck, karepmu lek ngono aku tak balik!”
Mara mara Lucky eling marang tujuane arep ngajar Reyki. Lucky langsung ngajak Reyki marang tempat sepi.
Lucky      :”Eitz, engko disek. Ayo tak jak sek.”
Reyki       :”Neng endi?”
Lucky      :”Wes to lah, melu ae! Engko lek ngerti.”
Reyki       :”Emoh . . .”
Lucky      :”Ayo milu! Tak kampleng lek gak milu.”
Reyki       :”Yo . . . yo . . . yo.”
 Tekan papan sing sepi. Lucky langsung kepingin ngajar Reyki amarga neng sekolahan ora dituruni.
Reyki       :”Lo! Kok Neng kene?”
Lucky      :”Wes gak usah kakean omong! Tak Ajar kowe!”
Lucky langsung ngajar Reyki. Lan moro-moro ono teka lan weroh, lan sugeng lansung marani bocah loro mau, niyatearep misah.

Sugeng   :”Wes . . . wes . . . kok malah tukaran.”(karo nyekeli tangane Lucky)
Sugeng   :”Ora apik ngono kuwi.”
Banjur tangane Lucky ucul. Sugeng kenek sontok Lucky. Lan Lucky nyontoki Reyki maleh.
Sugeng   :”Aduh . . . loro kenek sontok.”(karo nyekeli pipine)
Sugeng   :”Woi . . . ojo tukaran!”(karo nyekel tangane lucky)
Akhire Sugeng kasil misah bocah loro mau. Lan lingguh kursi karo ngendika.
Sugeng   :”Karo kanca kok tukaran . . . Luck-Luck. Ojo dibaleni maneh ngono kuwi! Ora                         apik ngono kuwi.”
Lucky      :”Enggih . . . “
Sugeng   :”Yo wes salaman sek!”
Banjur Lucky lan Reyki salaman. Lan akur saben dina.

Selasa, 08 Maret 2011

contoh-contoh recount

Recount 1

Study Tour to Bali

On the last December 2010 my school had a study tour to Bali. We left very
happy.Because the trip was full of joke and we always sang together.

The groups arrived at 04 a.m at Sanur beach. All the student had take a bath at the
beach soon. Then we had breakfast in the restaurant. The Baliness cook was very delicious.

We stayed night in the Viking Hotel at Denpasar city.On the first day,we visited
Tanjung Benoa,Garuda Wisnu Kencana,but we could not visit Sukowati market (it is art
market) so the groups started to Krisna Store.

On the second day,we visit Kuta beach.Joger,and Bedugul.The Bedugul’s scenery is
very beautiful and the water is vey cool. The temperture of Bedugul is very cool.So we could
fishing or shoping.

The last trip the group went to Tanah Lot beach.On the jurney,we wondered about
a coconut tree with four brances.Fortunatelly we could shopping in Tanah Lot area beach.

At Tanah Lot we found some hansome tourists took their pictures.Oh.... we were
very happy.Unfortunatelly, it the time was short,we soon went home.
Recount 2

Two months ago on December 17, me and my friends study tour to the island of
Bali. We visited the tourist attractions like, the beach of Sanur, Tanjung Benoa, GWK,
and others. Of all the places I visit most memorable for me is the GWK.

GWK is a garden tour in Bali with beautiful sculptures. There are also an
interesting place to take pictures. There is one thing that really impressed me when I'm
engrossed in the picture. Suddenly there was a tourist from abroad come over to me, he
said "smile" to me I was very surprised, I wanted to take her picture taken together. But
I was very nervous. When my sense of nervousness began to disappear and I'm ready to
take her picture taken, he was called by a friend. I'm disappointed because I belim had
their pictures taken with him, but I'm also glad because there I can shop and take pictures
near the statue GWK.

Does not feel the time that is given by the teacher have been exhausted, we
returned to the bus to continue the journey. I was pretty disappointed because they have
not had their pictures taken with the stranger. But I'm also happy because there I can shop
for souvenirs typical of Bali and take pictures GWK.
Recount 3
 
The last semester of school vacation held Study Tour
in Bali. Over the past three days. Participants of Study
Tour was all grade 9 students accompanied by teachers
we were departed at December 17, 2010, at 09.00 p.m. by
bus. One of our destination was in Kuta Beach.

When we arrived in Kuta Beach my Friends and I
walked around alongside the beach. There we met many
tourists or foreign torists.
tourists for photos with us, but tourists are refused to call
us because he was very busy with her activity. But my
Friends and I did not despair and kept tried to get a photo
together with one tourists in Kute Beach, because it was
one of the tasks given by our teacher.

Do not feel the time was too night, I was also quite
tired but, I veri happy because I could had fun with
Friends, besides that a lot of experienhat I got from at
Kute Beach.

contoh Karya Tulis Ilmiah


LAPORAN
KEGIATAN STUDY WISATA KE BALI
SMP NEGERI 1 CLURING
 Oleh
Penyusun
                                                                         Miftahudin(34-068-070-3)


SMP NEGERI 1 CLURING
Jalan Jendral Basuki Rahmat No 56 Cluring
2011


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang diberikan sehingga kami dapat melaksanakan study wisata ke Bali sebagai bahan untuk menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bentuk laporan kegiatan.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang mendampingi kami untukmencari sumber data untuk bahan menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI). Yang di tulis dalam bentuk laporan kegiatan.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan informasi penting untuk bahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang ditulis dalam bentuk laporan kegiatan.
Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kerjasama yang baik sehingga bisa memperoleh informasi yang lengkap.
Laporan kegiatan ini kami susun untuk memenuhi tugas pembelajaran Bahasa Indonesia, bahan Ujian Praktek Bahasa Indonesia, dan bahan evaluasi kegiatan study wisata yang berikutnya. Semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini berguna untuk kita semua.

Cluring, 19 Februari 2011
Penyusun
DAFTAR ISI

Judul ............................................................................................................... i....
Kata pengantar............................................................................................... ii
Daftar isi........................................................................................................ iii
Daftar Lampiran............................................................................................ iv....
Bab I   : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang.............................................................................. 1
1.2 Tujuan........................................................................................... 2
Bab II : Kajian Pustaka.................................................................................. 4
Bab III......................................................................... : Pelaksanaan Kegiatan........ 6
Bab IV................................................................... : Data / Hasil Yang dicapai........ 8
Bab V : Penutup........................................................................................... 12........ 5.1 Kesimpulan
            5.2 Saran
Daftar Pustaka.............................................................................................. 13........
Lampiran – Lampiran................................................................................... 14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1          : Daftar nama tim penyusun
Lampiran 2          : Jadwal Kegiatan
BAB I
PENDAHULUAN

I.I  LATAR BELAKANG
Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa. Dengan penguasaan keterampilan ini para siswa diharapkan dapat menyampaikan ide-idenya sistematis dan komunikatif untuk menulis Laporan Kegiatan Study Wisata ke Bali.
Dalam praktiknya, siswa sering mengalami banyak kesulitan dalam mengaktualkan keterampilan menulis, kesulitan tersebut tampak dalam mengawali tulisan, menuangkan ide dengan kata-kata yang tepat, mengorganisasikan ide dan menggunakan tulisan secara tepat dalam penulisan Laporan Kegiatan Study Wisata ke Bali.
Bali dikenal sebagai pulau yang mayoritas beragama hindu tetapi kami yang beragama islam dengan mudah menemukan tempat beribadah.
Budaya pemakaman di Bali dikenal hingga mancanegara namun kami warga yang dekat dengan Bali belum mengerti budaya pemakaman di Bali dengan baik.
Pengunjung Bali terdiri dari wisatawan domestic dan mancanegara. Tapi kelihatannya wisatawan mancanegara lebih mendominasi. Tentunya disana bahasa yang sering digunakan adalah bahasa inggris yang telah mendunia. Namun kenyataannya bahasa inggris hanya digunakan antara wisatawan mancanegara dengan wisatawan mancanegara lainnya. Sedangkan para pedagang, warga sekitar, dan wisatawan domestik lebih sering berkomunikasi dengan bahasa mereka masing-masing.
Pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) sangatlah menggencarkan dunia. Patung yang diprakarsai I Nyoman Nuarta ini rencananya akan menjadi patung tertinggi di dunia. Akan tetapi pembangunannya belum selesai 100% melainkan hanya 25% saja. Karena tidak ada biaya.
Garuda Wisnu Kencana (GWK) berada di bukit Ungasan 3km dari Denpasar. Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) ini berada di ketinggian 146m di atas permukaan tanah. Dengan ketinggian seperti itu bisa kita melihat pemandangan di Bali. Akan tetapi kita tidak bisa melihat pulau Bali sepenuhnya.
Keterampilan di Bali menjadi primadona di dunia ternyata keterampilan tersebut berasal dari daerah-daerah luar Bali. Seperti batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Ukiran yang berasal dari Jepara.
1.2 TUJUAN
TUJUAN UMUM
Study wisata bertujuan untuk mengoptimalkan siswa melalui penerapan suatu strategi menulis dengan menggunakan metode pengamatan dan wawancara secara langsung ke objek wisata dengan variasi teknisnya.

TUJUAN KHUSUS
A.    Membantu dalam menemukan ide-ide atau materi yang akan ditulis.
B.     Memperkaya kosakata dan penggunaan struktur kalimat.
C.     Membantu dalam mengorganisasikan ide-ide yang akan ditulis meliputi :
1.    Pelaksanaan ibadah para wisatawan di Bali.
2.    Keberadaan, peralatan ibadah, dan kebersihan tempat ibadah.
3.    Asal budaya pemakaman di Bali.
4.    Macam-macam bahasa yang ada di Bali dan penggunaannya.
5.    Pemrakarsa Garuda Wiosnu Kencana, kenapa didirikan dan untuk apa didirikan Garuda Wisnu Kencana.
6.    Tinggi Garuda Wisnu Kencana dan tinggi bukit Ungasan.
7.    Apa saja jenis keterampilan di Bali dan dari mana asal keterampilan tersebut.


BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Muhammad Hassanudin mengatakan di jaringan online di Bali ada 5 tempat ibadah mulai dari Masjid, Pura, Gereja Katholik dan Protestan, hingga Vihara berdampingan tanpa ada sedikitpun pertikaian, bahkan hal tersebut semakin meningkatkankerukunan antara umat beragama. ( http//:oase,kompas.com ) (senin,16 Agustus 2010).
Dalam jaringan sosial Hadi Prasetyo mengatakan upacara ngaben itu untuk mengembalikan roh leluhur (orang yang sudah meninggal) ke tempat asalnya. Seorang Pendanda mengatakan manusia memiliki Banyu, Sabda, Idep, dan setelah meninggal Banyu, Sabda, Idep itu dikembalikan ke Brahma, Wisnu, Siwa. (http//:F3dOom.blogSpot.com) (2010).
Bahasa Bali adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik dan lebih spesifik dari cabang Bali-Sasak. Di Bali sendiri Bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya. Misalnya ada yang disebut Bali Alus, Bali Mady dan Bali Kasar. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling luas pemakaiannya di Bali. Sedangkan bahasa Inggris adalah bahasa ketiga (dan bahasa asing utama) bagi seluruh masyarakat yang dipengaruhi oleh kebutuhan yang besar dari industri pariwisata. (www.wikipediabahasaBali.com) (Liliana, 20 Oktober 2010)
Sejarah Garuda Wisnu Kencana ini merupakan simbol dari misi penyelamatan lingkungan dunia. Wisnu – simbol Hindu yang melambangkan kekuatan utama pemelihara alam semesta yang mendominasi kawasan ini.
Garuda – seekor burung besar yang menjadi kendaraan Dewa Wisnu sebagai perlambangan kebebasan sekaligus pengapdian tanpa pamrih. (www.aboutBaliwordpress.com) (Desiana Putri, 2008)
Menurut astro Bali Garuda Wisnu Kencana terletak diatas dataran tinggi batu kapur padas dan menatap kewasan wisata dipesisir. Selatan Bali Patung ini terbuat dari campuran tembaga dan baja seberat 4.000 tal, dengan tinggi 75 meter dan lebar 60 meter. (http//:astrobali.com) (Yudianto, 16 Juli 2009)
Menurut Agus Sudibyo budaya mematung dan mengukir di Bali sudah ada sejak zaman primitif jauh sebelum kedatangan pendeta India yang membawa agama Hindu masuk ke Bali pada abad pertama Masehi. Dahulu, penduduk asli Bali menganut agama politeisme yang memuja banyak Dewa dan mereka biasa mengukir patung untuk pemujaan. Keika agama Hindu datang ke Bali, hingga kini, dapat kita temmui patung dan ukiran di segala tempat mulai dari patung penjaga rumah, altar pemujaan, elemen ukiran di setiap sudut rumah, hingga gambar epik Ramayana atau Mahabharata. (http//:images from bali.com) (2007)


BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN


1.1   Bidang Agama
3.1.1  Waktu    : Minggu, 14.00 – 16.00 WITA
3.1.2  Lokasi    : Tanah Lot, Bali
3.1.3  Peserta   : Fitroh Dwi Hartanto
3.1.4 Kegiatan   : 1) Mencari data tentang pelaksanaan ibadah para wisatawan dari Bali.
                          2) Keberadaan, peralatan ibadah dan kebersihan tempat ibadah.

1.2   Bidang Seni budaya
3.2.1  Waktu    : Minggu, 14.00 – 16.00 WITA
3.2.2  Lokasi    : Tanah Lot, Bali
3.2.3  Peserta   : Adi Prasetya
3.2.4 Kegiatan                                      : 1) Mencari data tentang asal budaya pemakaman di Bali.

1.3   Bidang Bahasa
3.3.1  Waktu    : Minggu, 14.00 – 16.00 WITA
3.3.2  Lokasi    : Tanah Lot, Bali
3.3.3  Peserta   : Ika Ayu Yulianti
3.3.4 Kegiatan       : 1) Mencari data tentang macam-macam bahasa yang ada di Bali dan penggunaannya.
1.4   Bidang Sejarah
3.4.1  Waktu    : Sabtu, 14.00 – 15.30 WITA
3.4.2  Lokasi    : Garuda Wisnu Kencana, Bali
3.4.3  Peserta   : Miftahudin
3.4.4 Kegiatan       : 1) Mencari data tentang pemrakarsa Garuda Wisnu Kencana, mengapa Garuda Wisnu Kencana didirikan dan untuk apa didirikannya Garuda Wisnu Kencana.

1.5   BIdang Geografi
3.5.1  Waktu    : Sabtu, 14.00 – 15.30 WITA
3.5.2  Lokasi    : Garuda Wisnu Kencana, Bali
3.5.3  Peserta   : Ganis Putri Asti
3.5.4 Kegiatan          : 1) Mencari data tentang tinggi Garuda Wisnu Kencana dan ketinggian Bukit Ungasan.

1.6   Bidang Keterampilan
3.6.1  Waktu    : Minggu, 14.00 – 16.00 WITA
3.6.2  Lokasi    : Tanah Lot, Bali
3.6.3  Peserta   : Hikmatul Fajril M
3.6.4 Kegiatan          : 1) Mencari data tentang jenis keterampilan di Bali dan asal keterampilan tersebut.
    

  
BAB IV
DATA / HASIL YANG DI CAPAI

4.1  BIDANG AGAMA
4.1.1  Waktu    : Minggu, 14.00 – 16.00 WITA
4.1.2  Lokasi    : Tanah Lot, Bali
4.1.3  Peserta   : Fitroh Dwi Hartanto
4.1.4 Kegiatan   : 1. Mencari data tentang pelaksanaan ibadah para wisatawan dari Bali.
                          2. Keberadaan, peralatan ibadah dan kebersihan tempat ibadah.
4.1.5 Data hasil yang dicapai :
1.      Para wisatawan di Bali melaksanakan ibadahnya di lokasi-lokasi yang telah di sesuaikan.
2.      Keberadaan tempat ibadah disana mudah di jangkau, peralatan ibadahnya lengkap dan memadai namun kebersihan tempat ibadahnya kurang bersih.
4.2  BIDANG SENI BUDAYA
4.2.1  Waktu    : Minggu, 14.00 – 16.00 WITA
4.2.2  Lokasi    : Tanah Lot, Bali
4.2.3  Peserta   : Adi Prasetya
4.2.4 Kegiatan                                      : 1.  Mencari data tentang asal budaya pemakaman di Bali.

4.2.5 Data hisil yang dicapai :
1.    Budaya pemakaman di Bali berasal dari Bali itu sendiri yang telah dilakukan secara turun temurun.
4.3  BIDANG BAHASA
4.3.1  Waktu    : Minggu, 14.00 – 16.00 WITA
4.3.2  Lokasi    : Tanah Lot, Bali
4.3.3  Peserta   : Ika Ayu Yulianti
4.3.4 Kegiatan       : 1. Mencari data tentang macam-macam bahasa yang ada di  Bali dan penggunaannya.
4.3.5 Data hasil yang dicapai :
1. Bahasa yang digunakan di Bali sangat beragam seperti bahasa Indonesia, Jawa, Bali, Inggris.
2.  Bahasa itu hanya digunakan dengan yang mereka kenal. Seperti bahasa Indonesia yang digunakan hanya antara pemandu wisata dengan wisatawan domestik, bahasa Jawa hanya digunakan antara orang-orang dari Jawa, bahasa Bali hanya digunakan antara orang-orang yang berasal dari Bali saja, bahasa Inggris hanya digunakan antara pemandu wisata dengan wisatawan mancanegara.
4.4  BIDANG SEJARAH
4.4.1  Waktu    : Sabtu, 14.00 – 15.30 WITA
4.4.2  Lokasi    : Garuda Wisnu Kencana, Bali
4.4.3  Peserta   : Miftahudin
4.4.4 Kegiatan       : 1. Mencari data tentang pemrakarsa Garuda Wisnu Kencana, mengapa Garuda Wisnu Kencana didirikan dan untuk apa didirikannya Garuda Wisnu Kencana.
4.4.5 Data hasil yang dicapai :
1. Pemrakarsa dari Garuda Wisnu Kencena yaitu I Nyoman Nuarta.
2. Karena ingin membuat sejarah baru di dunia.
3. Untuk menghormati Dewa Wisnu dan kepahlawanan Garuda.

4.5  BIDANG GEOGRAFI
4.5.1  Waktu    : Sabtu, 14.00 – 15.30 WITA
4.5.2  Lokasi    : Garuda Wisnu Kencana, Bali
4.5.3  Peserta   : Ganis Putri Asti
4.5.4 Kegiatan          : 1. Mencari data tentang tinggi Garuda Wisnu Kencana dan ketinggian Bukit Ungasan.
4.5.5 Data hasil yang dicapai :
1. Tinggi patung Garuda Wisnu Kencana sekitar 146 m.
2. Tinggi Bukit Ungasan yaitu sekitar 263 m dari laut.
4.6  BIDANG KETERAMPILAN
4.6.1  Waktu    : Minggu, 14.00 – 16.00 WITA
4.6.2  Lokasi    : Tanah Lot, Bali
4.6.3  Peserta   : Nikmatul Fajril M
4.6.4 Kegiatan          : 1. Mencari data tentang jenis keterampilan di Bali dan asal usul keterampilan tersebut.
4.6.5 Data hasil yang dicapai :
1. Jenis keterampilan yang ada di Bali yaitu patung, ukiran, batik, rotan, janur, lukis, dan tato.
2. Keterampilan tersebut beberapa ada yang dari luar Bali. Seperti batik yang berasal dari Yogyakarta dan Solo, ukiran yang berasal dari Jepara.


BAB V
PENUTUP


5.1       Kesimpulan
Tujuan kegiatan study wisata ke Bali 2010/2011 belum tercapai sepenuhnya. Karena ada lokasi yang dipindahkan secara mendadak, seperti objek wisata ke pasar Sukowati dialihkan ke Krisna, sehingga data–data tentang macam–macam dan assal usul keterampilan di Bali tidak kami peroleh secara maksimal.

5.2       Saran
Study wisata yang berikutnya sebaiknya direncanakan dengan pasti terlebih dahulu. Agar tidak terjadi Kendal-kendala, seperti pengalihan lokasi tujuan study wisata karena ada suatu halangan, maka panitia hendaknya selalu berkoodinasi dengan pemandu wisata dengan baik.


DAFTAR PUSTAKA

Hasanudin, Muhammad.(http//:oase.Kompas_Bali.com). Tempat Ibadah di Bali. (20 Februari 2011).(16 Agustus 2010)
Liliana.(www.wikipediabahasaBali.com). Bahasa Bali. (20 Februari 2011).
(20 Oktober 2010)
Prasetyo, Hadi.(http//F3dOom.blogSpot.com), Pemakaman di Bali.
(20 Februari 2011).(2010)
Putri, Desiana.(www.aboutBaliwordpress.com). Sejarah patung Garuda Wisnu Kencana.(20 Februari 2011).(20 Oktober 2010)
Sudibyo, Agus. (http//:imagesFromBali.com). Keterampilan Patung dan Ukir.
(20 Februari 2011).(2007)


LAMPIRAN I

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM
PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN STUDY WISATA KE BALI

1.      Adi Prasetyo                           (34 – 068 – 038 – 3 )
2.      Fitroh Dwi Hartanto               (34 – 068 – 055 – 2 )
3.      Ganis Putri Asti                      ( 34 – 068 – 058 – 7)
4.      Ika Ayu Yulianti                     ( 34 – 068 – 063 – 2)
5.      Miftahudin                              (34 – 068 – 070 – 3 )
6.      Nikmatul Fajril M                   (34 – 068 – 074 – 7 )

LAMPIRAN 2
JADWAL KEGIATAN

No.
Waktu
Tempat
Kegiatan
1.
15 Desember 2010
Sekolah
Menetukan kelompok
2.
16 Desember 2010
Sekolah
Mentukan tema
3.
17-19 Desember 2010
Bali
Perjalanan Study Wisata
4.
15 Februari 2011
Sekolah
Menyusun  laporan kegiatan study wisata ke Bali.
5.
19 Februari 2011
Sekolah
Bimbingan pembuatan laporan kegiatan study wisata ke Bali.
6.
20 Februari 2011
Rumah Ganis
Pengetikan laporan kegiatan study wisata ke Bali.
7.
26 Februari 2011
Sekolah
Penyerahan laporan kegiatan study wisata